top of page

Andreas Mandal Fortes viser første del av en ny syklus med omarbeidede, forestillende maleri. Disse verkene stammer bl.a. fra et samarbeidsprosjekt som først ble vist i utstillingen Have You Seen My Manhood i 2014, under pseudonymene ASAS & DEDE. Der ble hvert maleri omarbeidet opp til flere ganger i løpet av utstillingens sju måneder lange løp, gjennom flere relasjonelle spill mellom de involverte kunstnerne.

 

I utstillingen på Heimdal gjenopptar Mandal Fortes en poetisk granskning av tilsløring og framtredning i disse verkene, informert av hypotesen om at bevissthetsagenter kan kombineres og forme nye selvinntrykk og posisjoner. Gjennom en bevisst regresjon søker kunstneren etter gjenglemte traumer, ontologisk usikkerhet og barnlig mystifisering i en forestilt virkelighet, her konkretisert gjennom dobbelt- og trippeleksponerteeksponerte motiv og malerisk tilnærming over større tidsrom, hvor han plasserer tidligere verk i en automusealsk aura.

 

Mandal Fortes er opptatt av svingningene mellom polariteter, informert av sin egen blandede, etniske bakgrunn. Hans tilnærming til kunsten har i så måte selvbiografiske forankringer, der motsetninger forenes gjennom uventede møter og avslørende kombinasjoner av kvaliteter og karakteristikker. 

 

Andreas Mandal Fortes er født og oppvokst i Trondheim, og utdannet ved City & Guilds of London Art School. 

Donald Hoffmans hypotese vedrørende kombinasjon av bevissthet er at bevissthetsagenter og deres opplevelser er grunnleggende enheter utenfor romtid, som kan fusjonere eller dele seg for å danne nye former for bevissthet. Han bruker matematiske modeller og fysiske analogier for å beskrive hvordan dette kan skje, og hva slags konsekvenser det har for vår forståelse av virkeligheten1.

Hoffman hevder at bevissthetsagenter kan kommunisere med hverandre gjennom en prosess som kalles “projektivt produkt”, som er en generalisering av det komplekse produktet i matematikken. Når to bevissthetsagenter fusjonerer, danner de en ny bevissthetsagent som har en ny opplevelse som er en funksjon av de to opprinnelige opplevelsene. Denne prosessen kan gjentas på ulike nivåer, slik at det kan finnes hierarkier av bevissthetsagenter med ulike grader av kompleksitet og integrasjon.

Coleus (Praktspragle) er også kjent under det mindre utbredte navnet Trøndergutt. Trønder er en betegnelse på en person fra landsdelen og fylket Trøndelag. Trønder er et norrønt ord þrœnd(i)r som kommer av þroásk – å vokse, og betyr således "de sterke" eller "de fruktbare".

ENGLISH:

Andreas Mandal Fortes shows the first part of a new cycle of reworked, figurative paintings. These works stem from a collaborative project that was first shown in the exhibition Have You Seen My Manhood in 2014, under the pseudonyms ASAS & DEDE. There, each painting was reworked up to several times during the exhibition’s seven-month run, through several relational games between the involved artists.

In the exhibition at Heimdal, Mandal Fortes resumes a poetic investigation of veiling and emergence in these works, informed by the hypothesis that conscious agents can combine and shape new self-impressions and positions. Through a conscious regression, the artist seeks forgotten traumas, ontological uncertainty and childish mystification in an imagined reality, here concretized through double- and triple-exposed motifs and painterly approach over longer periods of time, where he places previous works in an automuseal aura.

Mandal Fortes is interested in the fluctuations between polarities, informed by his own mixed, ethnic background. His approach to art has in this way autobiographical anchors, where opposites are united through unexpected encounters and revealing combinations of qualities and characteristics.

Andreas Mandal Fortes was born and raised in Trondheim, and educated at City & Guilds of London Art School.

Donald Hoffman’s hypothesis regarding the combination of consciousness is that conscious agents and their experiences are fundamental entities outside of space-time, which can fuse or split to form new forms of consciousness. He uses mathematical models and physical analogies to describe how this can happen, and what kind of consequences it has for our understanding of reality.

Hoffman claims that conscious agents can communicate with each other through a process called “projective product”, which is a generalization of the complex product in mathematics. When two conscious agents fuse, they form a new conscious agent that has a new experience that is a function of the two original experiences. This process can be repeated at different levels, so that there can be hierarchies of conscious agents with different degrees of complexity and integration.

Coleus (Praktspragle) is also known under the less widespread name Trøndergutt. Trønder is a term for a person from the region and county of Trøndelag. Trønder is an Old Norse word þrœnd(i)r that comes from þroásk - to grow, and thus means “the strong” or “the fertile”.

bottom of page