top of page

Sommerferien 2021 / uke 29-30

Velkommen til Workshop i maleri på

heimdal kunstforening

- en sommeraktivitet for ungdomsskole- og videregåendeelever i Trondheim

Tiltaket støttes av:

trd blank.png

Vi arrangerer workshop som tilbyr ungdom en gratis sommeraktivitet av høy kvalitet hvor de kan lære mer om kunst, prøve seg på nye utfordringer og bli mer kjent med de mange mulighetene innen maleri.

For spørsmål, skriv til prosjekt84@gmail.com

Velkommen til workshop i maleri på Heimdal kunstforening!

ENGLISH FURTHER DOWN

 

Kort sammendrag for de i en hektisk hverdag:

Elever i GRUPPE A har fått plass på følgende dager:

Kl 11 – 16, mandager/onsdager, uke 29/30

Elever i GRUPPE B har fått plass på følgende dager:

Kl 11 – 16, tirsdager/torsdager, uke 29/30

Elevene får utdelt alt de trenger for å arbeide med sine egne maleri, og velger selv hva slags type, og hvor avanserte maleri de jobber mest med. Veileder Andreas har 19 år lang atelierpraksis bak seg, og har gitt veiledning i maleri i 14 år, til både amatører, ungdom og profesjonelle kunstnere, og i mange ulike teknikker og uttrykk. Elevene bør stille i klær de ikke er redde for, og ta med egen mat og drikke.

 

VIKTIG! Vi har blitt spurt av kommunens kulturenhet, om å bidra med dokumentasjon av sommerens workshop. Vi ber derfor om at dere samtykker til at foto/video fra workshopen kan brukes av kommunen, i deres søknad om å bli Europeisk frivillighetshovedstad 2023.

Svar sendes til prosjekt84@gmail.com

 

Vi ser fram til spennende og kreative dager på Heimdal!

 

 

I sommer har ungdommene sjansen til å delta på fire dager med utforskning, eksperimentering og intensiv fordypning i flere av de utallige mulighetene innen malerimediet. Vi skal blant annet se på fargeblanding med oljemaling, lære om ulike malemedium, gå gjennom et utvalg prosesser og teknikker, og snakke om hvordan vi kan utvikle bildets egen virkelighet. Elevene kan selv velge om de ønsker å male fra fri fantasi, arbeide prosessbasert og abstrakt, eller lage studier etter fotografi. I løpet av workshopen kommer veileder til å snakke litt om det moderne maleriets historie, og vise fram eksempler fra samtidskunsten, som kan inspirere elevene til å velge et prosjekt de kan fordype seg i.

 

Kunstner og kunstarbeider Andreas Mandal Fortes har 19 års selvstendig atalierpraksis, og begynte å gi veiledning til kunststudenter da han selv studerte kunst ved City & Guilds of London Art School i 2007. Fra sitt eget atelier startet han å tilby privattimer til maleriinteresserte i 2015, og har undervist i maleri og tegning ved Heimdal kunstforening siden våren 2018. Ved siden av sin ateliervirksomhet, så er han monteringsansvarlig ved både Trøndelag Senter for Samtidskunst, og Kunsthall Trondheim. Andreas arbeider med ulike uttrykk, og har god erfaring med veiledning i både abstrakte/nonfigurative maleri, forestillende figurasjon og realistiske motiv, og lar det være opp til elevene selv å velge hva slags maleri de ønsker å jobbe med.

 

Det spiller ingen rolle hvor mye elevene kan fra før, og i løpet av de første timene kommer Andreas til å utfordre alle til å øve litt på fargeblanding og å se proporsjoner, nyanser, former og komposisjon i studier etter enkle fotografi. Senere vil det være opp til elevene om de velger å fortsette å jobbe på denne måten, eller om de heller vil konsentrere seg om andre, mindre arbeidsintensive teknikker som Andreas demonstrerer. Det meste er lov, og det er meningen at alle skal ha det gøy, enten de jobber i lavt tempo, med avanserte uttrykk, eller om de ønsker å leke seg med form og farge, og med mer intuitive og ekspressive metoder.

 

Elevene vil få utdelt lerret/plate til å male på, maling, pensler, palett og hvert sitt staffeli. Det er lov å ta med seg det man vil av andre tegne-/malesaker. Vi oppfordrer alle til å stille i klær som tåler noen malingsflekker, og så må alle sørge for å ha med egen lunsj og drikke. Det vil være en uformell og sosial stemning i malesalen, hvor gruppa kan snakke om felles interesser og observasjoner, og vi hører på musikk til arbeidet. For de som ønsker det, kommer Andreas til å foreslå hjemmeoppgaver – det kan bl.a. være snakk om å tegne skisser, søke opp bilder av andre kunstnere, skrive ned tanker og idéer, eller se videoer som kan inspirere maleriene. Dette er ikke obligatorisk for de som har en travel sommerferie i dagene mellom workshop-sesjoner, men inngår som del av det å gjøre kunstnerisk research – et sentralt verktøy i arbeidet med kunst.

Om noen av elevene ønsker å ta med maleri, tegninger eller andre bilder de enten har laget selv, eller ønsker å la seg inspirere av, så er det flott om de tar med dette første dag, slik at vi kan diskutere muligheter og legge til rette for passende fokus.

 

Vi ønsker varmt velkommen til en kreativ og spennende workshop!

Andreas Mandal Fortes,

veileder ved Heimdal

ENGLISH:

Welcome to the painting workshop at Heimdal kunstforening!


Brief summary, for those with a tight time schedule:

 

Pupils in GROUP A have been given a place on the following days:

11am - 4pm, Mondays/Wednesdays, week 29/30

Pupils in GROUP B have been given a place on the following days:

11am - 4pm, Tuesdays/Thursdays, week 29/30

 

The students will be provided with everything they need to work with their own paintings, and for the most part choose for themselves what type, and how advanced paintings they'll work on. Supervisor Andreas has 19 years of studio practice behind him, and has been tutoring in painting for 14 years, to both amateur-, youth and professional artists, and in many different techniques and styles. Students should wear inexpensive clothes in case of staining, and bring their own food and drink.

 

IMPORTANT! We've been asked by the municipality to provide documentation of this summer's workshop. We ask that you consent to photos/videos of the workshop being used by Heimdal Kunstforening, and by the municipality in its application to become the European Volunteering Capitol 2023.

Please reply to prosjekt84@gmail.com

 

We look forward to exciting and creative days at Heimdal!


This summer, the pupils have the chance to participate in four days of exploration, experimentation and an intensive deep-dive into several of the countless possibilities within the painting medium. Among other things, we will look at colour mixing with oil paint, learn about different painting mediums, go through a selection of processes and techniques, and talk about how we can develop the image's own reality. The pupils can choose whether they want to paint from their own imagination, work process-based and abstract, or create studies based on photographs. During the workshop, the supervisor will talk about the history of modern painting, and show examples from contemporary art, which can inspire the pupils to choose a project they can immerse themselves in.

Artist and art worker Andreas Mandal Fortes has 19 years of independent studio practice, and began providing guidance to art students when he himself studied art at City & Guilds of London Art School in 2007. In his own studio, he started offering private lessons to painting enthusiasts in 2015, and has taught painting and drawing at the Heimdal Kunstforening since the spring of 2018. In addition to his studio practice, he is installation supervisor at both Trøndelag Senter for Samtidskunst and Kunsthall Trondheim. Andreas works in a variety of different styles, and has good experience with tutoring in both abstract/non-figurative painting, imaginative figuration and realistic motifs, and leaves it up to the students themselves to choose what kind of painting they want to work on.

The level of experience is of no importance to attend the workshop, and during the first lessons Andreas will challenge everyone to practice colour mixing, and to look at proportions, values, shapes and composition in studies after simple photographs. Later, it will be up to the pupils whether they choose to continue working in this way, or would rather concentrate on other, less labor-intensive techniques that Andreas demonstrates. Most expressions are allowed, and we hope everyone will have fun, whether they work at a slow pace, with advanced techniques, or want to play with form and colour, and with more intuitive and expressive methods.

Students will be given canvases/boards to paint on, paint, brushes, palettes and their own easel. They are allowed to bring other drawing/painting equipment from home, if they wish. We encourage everyone to put on clothes that can withstand some paint stains, and in addition everyone must make sure to bring their own lunch and beverage. There will be an informal and social atmosphere in the painting room, where the group can talk about common interests and observations, and we listen to music while we work. For those who wish, Andreas will suggest homework – among other things, this can be tasks, like drawing sketches, looking up images by other artists, writing down thoughts and ideas, or watching videos that can inspire or inform the work. This is not mandatory for those who are busy in the days between workshop sessions, but is part of doing artistic research - a key tool in artistic practice.
If any of the pupils want to bring paintings, drawings or other pictures they have either made themselves, or want to be inspired by, it is great if they bring this the first day, so that we can discuss the potentials and lay grounds for appropriate focus.

We warmly welcome you to a creative and exciting workshop!

Andreas Mandal Fortes,

Tutor at Heimdal

bsvlogo2.png
bottom of page