top of page

offisielle kurs ved

Heimdal kunstforening

med veileder Andreas Mandal Fortes

Heimdal raster.png
demonstrasjon.jpg

Malekurs,

dag eller kveld

10 uker,

tirsdager / onsdager kl 18 - 21

fredager kl 10 - 13

Kurs med mulighet for å utforske akkurat de uttrykkene du selv ønsker å jobbe med.

 

OM KURSET

Veileders undervisningsstil legger opp til personlig og skreddersydd veiledning, der hver deltaker vil få oppfølging under prosessen, med uttrykk og teknikker en selv har en interesse for.

 

Du velger selv hvor mange timer du ønsker å jobbe med hvert enkelt maleri. Du kan også velge å bruke alle ukene på ett og samme maleri, eller prioritere å øve på teknikker - det er opp til deg. 

I løpet av første dag ønsker veileder å bli litt kjent med hver enkelte sitt nivå, og gi nybegynnere i gruppa en rask innføring i fargeblanding, samt diskutere prinsipper han mener er viktige å ha kjenskap til, før vi begynner på nye maleri. 

 

Undervisningen er i størst grad samtalebasert, med innslag av demonstrering av teknikker, når vi ser behov for det. Alle spørsmål og meninger ønskes velkomne, og deltakerne skal være forberedt på at veileder kommer til å stille sine egne spørsmål om interesser og ønsker, for å best kunne forstå hvor fokuset skal ligge, når dere snakker om muligheter innen maleri.

Enkelte deltakere vil i løpet av kurset bli oppfordret til å se nærmere på relevante kunstnerskap, og det er ønskelig at alle noterer navn som blir nevnt, så en har mulighet til å gå tilbake og nyttegjøre seg av denne verdifulle ressursen i sin egen granskning.

Veileder vil oppfordre samtlige på sine kurs å forsøke å male med olje i løpet av kurset, men det stilles ingen krav til dette for de som foretrekker å arbeide med akryl. Skulle noen ha preferanser utover dette, så vil det være en mulighet for å bruke andre medier, så lenge lokalene på Heimdal egner seg.

FØR VI BEGYNNER

Maleri kan være så mangt, og for at du skal kunne få mest mulig ut av kurset så anbefales det at du allerede før første møte med veileder, setter deg inn i fargeteorien og de ulike begrepene som er gjort tilgjengelig her, og gjør deg noen tanker om hvilke uttrykk og teknikker du kunne tenke deg å få mest veiledning innen.***

Om du er nybegynner, og mangler alt av utstyr for å sette i gang med kursets første maleri, så anbefales det om ikke annet at du tar med deg følgende:

  • Minst én ferdiggrunnet maleriflate (lerret, plate, etc. - valgfritt, ev. et eller flere uferdige maleri) 

  • Et utvalg pensler

  • En palett

  • Malefille

  • Noe maling (luktfri mineralsprit, om man ønsker å arbeide med oljefarger*, ev. malemedium**)

  • I tillegg ønsker veileder at alle som har, tar med ett eller flere ferdige eller uferdige maleri/skisser, ev. digitale bilder, som representerer det en ønsker å arbeide med av stilretninger***

*Om du ikke allerede har tuber med oljemaling anbefales det at vi med hensyn til inneklima bruker vannløselig oljemaling.

Er du usikker på hva du ønsker å handle inn, så er det mulig å få utdelt tilstrekkelig med vannløselig oljemaling første dag. Det er ikke viktig hvor stort utvalg av farger nybegynnere har med seg, så på første dag kan du arbeide med det som finnes på huset. 

 

**For de med lite kjennskap til malemedium (substanser en blander med maling, for å endre konsistens, glans, tørketid, osv.,) ønsker veileder en samtale om det som er listet opp på ressurssida, før noen går til innkjøp av det de måtte anbefale ved kunstforretninger. 

***Det er også fint om alle skriver noen notater om hvilke konsept eller tema en ønsker at det kunstneriske prosjektet skal handle om. Dette er helt fritt, og kan omhandle både store og små idéer, mellom det personlige, vitenskapelige, mytologi, psykologi, matematikk, popkultur og politiske tema, og subjektemner som bl.a. landskap, stilleben og portrett.

 

Velkommen til kurs

ved Heimdal Kunstforening!

Påmelding finner du på Heimdals egne nettsider.

Fordypning
Workshop
Fordypmingskurs

PROSJEKTBASERT FORDYPNINGSKURS

Her er et eksempel på hvordan en kan utvikle en sammensatt gruppe maleri med samlende grep. Når du selv skal i gang med et fordypningsprosjekt, så er det ønskelig at du har lest gjennom beskrivelsen, og har noen tanker om hvor kompleks du ønsker at verket ditt skal være. I dette eksempelet ser vi på veileder Andreas Mandal Fortes sitt studentarbeid, og går gjennom en stillebensoppgave han fikk i løpet av sitt første år som bachelor-student, der han lekte seg rundt utfordringen om å skape konseptuelle maleri.

NB! Det er ikke forventet at du som deltaker på dette kurset skal konstruere prosjekt med like mange trinn, eller at tilnærmingen til oppgaven utføres på lignende vis. Dette er kun ment for å tjene som inspirasjon, og åpne opp for tanker, når du selv skal utforske mulighetene som venter deg på kunstskolen ved Heimdal kunstforening.

 

Under dette eksempelet finner du forslag til utgangspunkt for prosjekt du selv kan velge å sette i gang med. Trykk her for å scrolle ned til eksemplene.

ARCHEOLOGY OF SELF

Oppgaven gikk først ut på å samle et utvalg personlige eiendeler, som skulle brukes som utgangspunkt for et stillebenprosjekt, og studentene ble bedt om å sette de valgte objektene i sammenheng med seg selv som personer. Studenten, som på den tiden bodde i en liten leilighet i London, tok med seg en mengde objekter, og skrev i tillegg lister over alt han hadde av løse eiendeler i leiligheten. Dette gjorde han oppmerksom på idéen om å bygge sitt prosjekt på katalogisering, samlinger og konseptet utgaver. Før han begynte å utvikle konseptet, så tegnet han noen tegninger av objekter han hadde valgt ut. 

Her er et par eksempler. Legg merke til forskjellen på disse tegningene, og at det første eksempelet plasserer det valgte objektet - en malestav - i en streng, liggende komposisjon, i det som kan leses som tilsynelatende ordinære omgivelser;

Gulvet langs veggen i atelieret.

one20.jpg

I det andre eksempelet valgte studenten en flaskeåpner han hadde arvet fra sin bestefar. Her tok han mer frihet i utformingen av tegningen, og repeterte i objektet flere ganger i samme tegning, i tillegg til å utforske andre muligheter i komposisjonen. Objektene er tegnet som flate, spøkelsesaktige silluetter mot en abstrakt bakgrunn. Felles for disse to tegningene er de horisontale linjene, men i det andre eksempelet har han plassert elementene foran et kryss til venstre i komposisjonen. Kanskje var dette gjort som en referanse til den samme veggen i atelieret, der hvor veggene møtes i hjørnet, men med en større grad av abstrahering?

one19.jpg

Studenten bestemte seg for å forsette med dette enkle objektet som utgangspunkt for det videre arbeidet. Han var opptatt av dualiteten i objektets kvaliteter, som delvis er masseprodusert rustfritt stål, og trevirke formet for hånd. Han la også merke til hvordan formen på overflaten til flaskeåpneren kunne minne om et abstrakt ansikt, eller en maske; Noe som både kan leses som kopier og mengder, men samtidig det enkelte og individuelle. Videre valgte studenten å male et par utgaver av flaskeåpneren suspendert mot en abstrakt bakgrunn. I tillegg til maling, fortsatte han å inkludere kulltegninger i dette verket, i form av ekspressive linjer som en forestilt antydning til romlighet. Her er også kryssede linjer brakt med videre, men nå ligger krysset på skrå i bildet, som et Andreas-kors. Dette blir den første referansen studenten gjør til selv, utover det faktum at det valgte objektet er en personlig eiendel.

DTB 1.png

Maleriet er, foruten komprimert kull, utført med en bakgrunn i akryl, med en begrenset palett av blått, gult og hvit. Lent opp mot veggen i atelieret, utgjorde dette utgangspunkt for det neste stadiet i prosjektet. Ved å male dette maleriet på nytt, men som et objekt i og for seg, jobbet studenten videre med konsept som omhandlet kopiering, dualitet og utgaver. Igjen, så refererer verkene omgivelsene de ble skapt i, og plasseres enda mer tydelig i grensesnittet mellom gulv og vegg i atelieret. For å understreke hvordan disse to maleriene er variasjoner av den samme idéen, og ulike utgaver av en felles virkelighet, der det siste drar oss ut av det første bildet, og inn i rommet hvor bildet eksisterer, så valgte studenten å utføre dette verket i olje. Felles for begge, er bruken av kulltegninger, men der tegningen utgjør et forestilt rom i akrylmaleriet, så er vi mer bevisst at tegningen befinner seg på overflaten i oljemaleriet, siden det bryter med maleriet som observert, og sklir ut over den gjengitte veggen. På den måten blir kullet til ekspressiv tegning i begge verkene. Her foreslår studenten at vi i begge tilfeller forholder oss til maleriet som objekt, med overflate bygget opp av fysiske gester, enten det er snakk om en abstrakt/forestilt malt virkelighet, eller en gjengitt realisme.

DTB 2.png

I det neste stadiet i prosjektet valgte studenten å fokusere enda mer på konseptet om utgaver. La oss få litt innblikk i tankegangen bak prosjektets videre utvikling:

Studenten var på denne tiden bl.a. opptatt av matematiske formler, og mer spesifikt Fibonacci-sekvensen, som vi finner i strukturer og proposjoner over alt i naturen. Dette er en matematisk sekvens, hvor hvert siffer legges til sifferet før, for å generere det neste tallet i rekken. Sekvensen starter på 0 og 1, og etter som null ikke har noen verdi, så blir også neste siffer i rekken 1. Det andre og tredje tallet i rekken - dvs. 1 og 1 - legges sammen, og genererer 2. Deretter legges 1 og 2 sammen, og genererer 3... 13 og 21 blir 34... 21 og 34 blir 55, osv. Begynnelsen på sekvensen ser derfor slik ut:

0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 -13 - 21 - 34 - 55 - 89

 

( 0 + 1 = 1   -   1 + 1 = 2   -   1 + 2 = 3   -   2 + 3 = 5,  osv.)

Studenten begynte å trekke frem tall som kunne knyttes til det personlige aspektet ved objektet. Siden flaskeåpneren pleide å tilhøre hans bestefar, ble denne historien grunnlaget for verdiene han så på. Her ble det tatt kunstnerisk frihet; Null og det første repeterende ett-tallet ble sløyfet, fordi han ville knytte de forskjellige verdiene til sin egen alder, så kun stigende verdier ble tatt med i sekvensen.

 

Studenten var på denne tiden 22 år gammel, og bestefaren døde 13 år tidligere, da studenten var ni år. 9 ble derfor den ene hjørnesteinen i en plansje studenten endte opp med å male. (Den niende verdien i Fibonacci-sekvensen er 55, og hjørnesteinen peker derfor videre til dette tallet.) De tretten årene som hadde gått siden han sist så sin bestefar, ble den andre hjørnesteinen på plansjen, og 13 er Fibonacci-verdi nummer 6, som tjenter som den tredje hjørnesteinen i tallpyramiden. Det siste studenten gjorde var å multiplisere 9 med 6. Resultatet ble en (nokså irrasjonell, på grensen til anstrengt) oversikt over relasjonen mellom hans egen personlige fortid og nåtid, satt i sammenheng med en matematisk formel som beskriver spiraler og størrelsesforhold i kosmos forøvrig.

DTB graphic.jpg

Strukturen i dette arbeidet kan sies å være billedlig tautologisk, for å bruke et akademisk begrep innen logikken. Formelen bekrefter seg selv, fordi den er strukturert som en pydamide, uten sammenheng med det matematiske, og gjennom logisk nødvendighet blir den dermed sann, selv om verdiene har blitt plukket ut som del av et snarere poetisk resonnement. Det faktum at relasjonene mellom de ulike verdiene ikke gir noen mening, kan muligens leses som uttrykk for et ønske om å finne mening der det kanskje ikke eksisterer noen. Verdiene 54 og 55 ville tilsvare de 54 utgavene av flaskeåpnermotivet, i tillegg til den ene orginalen. Som niåring var studenten, som mange andre på den alderen, begeistret for leker, og særlig action-figurer solgt i plastembalasje montert på kartong med fargesterke illustrasjoner. Valget om å presentere den orginale enheten slik, understreket en lengsel etter den tiden da bestefaren var i live.

DTB item.png

De 54 enhetene ble gjort på små lerretslapper, som 3 oljemaleri, 22 abstrakte akrylmaleri, 3 sjablonger i spraylakk, 4 perlebilder, 7 dyptrykk, 1 etseplate, 3 stiliserte akrylmaleri med fluoriserende bakgrunn, 2 blyanttegninger, 6 silluetter i kull, og diverse objekter i form av 1 pillebrett, 1 kamerafilm og 1 kretskort.

DTB units web.png
DTB calc.png

Plansjen ble malt i akryl, men studenten valgte å gjøre informasjonen uklar ved å jobbe hvit maling over overflaten med tørr pensel. Han ville at verket skulle leses som noe i ferd med å avsløres, som en arkeologisk oppdagelse av den matematiske strukturen i prosjektet, eller en tilsløring av den logiske tankefeilen i regnestykket.

I tillegg til disse elementene produserte han også avtrykk av flaskeåpneren i polymerleire, som souvenirer - Kanskje for å understreke idéen om personlige eiendeler som salgsartikler; Produkter skapt for å promotere produkter.

DTB install.png
DTB install whole.png

Det ferdige prosjektet ble presentert med de to maleriene - det ene av det andre - side om side på veggen over akrylflaskene som ble brukt i maleprosessen, og som også er avbildet i oljemaleriet. Dette mente han resulterte i en følelse av forskyvning i det dimensjonale opplevelsen av verkene, både i den romlige virkeligheten, men også i det tidsmessige, der maleriet til høyre har blitt flyttet opp fra gulvet, fra slik det framstår i maleriet til venstre. Vi står både i rommet, og vi ser inn i rommet på et maleri viss tilstand er endret. Akrylflaskene tjener kanskje som maleriets basiselementer, eller elementærpartikler i overført betydning?

På kortveggen ble den orginale flaskeåpneren stilt ut, som i en messeutstilling eller et butikkvindu, svevende ut fra hjørnet, med plansjen og avtrykkene hengende bak. Lerretslappene med de 54 kopiene ble montert i et rutenett ved siden av, med baksiden ut mot rommet.

 

Under sin kritiske vurdering fortale studenten at dette kun var ment som en mulig forslag til en tenkt monteringsløsning, og at prosjektet kunne ha utviklet seg til et temporært verk, hvor enhetene stykkvis ville snus med riktig side ut i rommet, i løpet av en gitt periode, som en kalender.

Hvorvidt dette er et vellykket prosjekt kan være opp for debatt. Arbeidet ble gjort i første semester av et bachelor-studie, da studenten ikke hadde større grep om det konseptuelle, enn det forventes at du besitter, som deltaker på dette kurset. Det illustrerer hvordan maleri kan være mer enn malte enkeltmotiv. Straks vi godtar flerfoldigheten i mediet, så kan nye muligheter og relasjoner avdekkes. Maleriet er både todimensjonalt bilde, og tredimensjonalt objekt; Det er illusjonen av tenkte eller observerte rom, og den konkrete, fysiske overflaten av gjørme og fargestoff, på en og samme, sammensatte tid. Det tar tid å ferdigstille, og det tar tid å oppleve, og kunsten oppstår når alle disse aspektene kollapser i en og samme virkelighet, gjennom vår egen sanselige og delaktige tilnærming. Vi avslutter med et sitat fra Hans D. Christ sitt essay Man Looking Down at His Hand, om kunsten til Machaël Borremans, hvor han snakker om øyeblikket til maleriet, sammenlignet med fotografiets evne til å fange noe utenfor seg selv:

André Bazin said of photography that it "enjoys a certain advantage in virtue of this tranference of reality from the thing to its reproduction," adding that "[a] very faithful drawing may actually tell us more about the model, but despite the promptings of our critical intelligence it will never have the irrational power of photography to bear away our faith." Painting does not "bear away our faith." Its "irrational power" does not lie in the immediate transformation of light waves into afterimages that transform it from living matter into the eternity of the photographic copy. The moment of [the painting] has no time. It is not a state outside the image - It is just there.

 

Gjennom maleriet finner vi potensialet for stadig utfoldelse, både i betraktning av arbeidet, og vår egen opplevelse av prosessen underveis. Det vi kan oppdage her er grenseløst, når vi også vender blikket innover og utforsker vår egen forestillingsevne og nysgjerrighet.

 

Velkommen til prosjektbasert fordypningskurs, hvor du vil bli veiledet gjennom et prosjekt med større fokus på mulighet for sammenheng og relasjoner i ditt kunstneriske arbeid.

Eksempler

forslag til prosjekt

Om du ikke vet hvordan du skal sette i gang med ditt prosjekt, så kan du velge et av disse eksemplene som utgangpunkt. Det er opp til deg hvordan du vrir og vender på disse eksemplene, eller hvovidt du ønsker å kombinere, begrense eller utvide...

Husk at et kunstnerisk prosjekt ikke trenger å være fullstendig planlagt fra starten. Mye av det som kan gi liv til et maleri, er betrakningene vi gjør oss underveis. Så lenge vi tar informerte valg, så kan rammene for prosjektene våre være aspekter vi oppdager underveis i prosessen, og det er lov å skrive om sitt prosjekt og la det handle om noe annet enn hva det gjorde i utgangspunktet.

En følelse av sted og tid

Motiv og utførelse som vekker minner, assosiasjoner, og gir oss følelsen av å være i spesifikke stemninger, eller på konkrete steder av betydningsfull karakteristikk.

Spørsmål vi kan stille:

Hvilke grep kan vi gjøre for å rotfeste et maleri i en konkret virkelighet, enten den er tenkt eller opplevd?

Eksempel: 

Carnation, Lily, Lily, Rose, 1886

Maleri av John Singer Sargent

N01615_10.jpg

Mønster, arkitektur, plan og geometri

Abstraherende blikk på f.eks inndeling av fasader på bygg, mønster på klær, geometrisk topologi, eller optisk illusjon, og hvordan vi kan bruke disse til å bygge rom eller flater.

Spørsmål vi kan stille:

Hvordan orienterer vi oss i rom vi befinner oss i, enten det er snakk om i bybildet, gjennom interiør, eller i den digitale verden, og hvilke kvaliteter kan vi fylle flater med for at de skal signalisere sin dimensjonalitet og orden? Kan nonfigurative verk gi oss en kroppslig opplevelse?

Eksempel: 

Inte, 2013

Maleri av Tomma Abts

04654e4498fe81f97abcc9f6c2aa4906.jpg

Forskning, samfunn og geopolitikk

Nyhets- og samfunnsaktuelle tema, enten utført med fokus på figurasjon, tekst eller med poetisk vinkling i det mer abstrakte. 

Spørsmål vi kan stille:

Hva er mest urovekkende av en tom, minimalistisk tundra, en fullsatt t-bane, og en gjengrodd og forlatt industriby? Hvilken virkning har kunsten på tankene vi gjør oss om de globale utfordringene vi står i, den verden vi etterlater oss, eller menneskene som fyller den?

Eksempel: 

Bohemia Lies by the Sea, 1996

Maleri av Anselm Kiefer

img_2092-3.jpg

Mikrokosmos/

makrokosmos

Med blikk på de strukturer som forklarer hvordan modellene av universet henger sammen, kan vi oppdage en fraktal virkelighet, hvor ulike størrelser speiler og bygger på hverandre.

Spørsmål vi kan stille:

Finnes det noen sammenheng mellom de minste og de største objektene og konstellasjonene vi kan betrakte gjennom teleskop og mikroskop? Hvor står vi i størrelsesforholdene i universet, og hvordan kan det kosmiske og subatomiske forestilles gjennom bilder?

Eksempel: 

UNTITLED, 2013

Maleri av Jiří Georg Dokoupil

Untitled_100x145.jpg

Popkultur og identitet

Vi kan utforske selvet som individ gjennom kulturen vi opplever og uttrykker. Innvirkningen på identitet er for mange forankret i film og tv, musikk, internett, politikk, klær, mat, sport og spill.

Spørsmål vi kan stille:

Kan det samme sies om bilder? Kan vi tenke på bilder som karakterer, med egen identitet? Hvordan kan måten et bilde er malt på, eller de visuelle kodene vi fyller bildeflaten med, si oss noe om subjektene som er avbildet?

Eksempel: 

Anima Surf 4, 2019

Maleri av Christian Rex van Minnen

VAN_MINNEN_christian_2019_ANIMA-SURF-4_o

Data og diagram

Data is beautiful! Bruk diagrammer, grafer, kart eller talldata som grunnlag for grafiske maleri, som gjerne belyser interessante fakta om verden.

Spørsmål vi kan stille:

Kan informasjon presenteres på en måte som både hjelper oss å forstå, men også sier noe om hva verdiene representerer?

Eksempel: 

Post WWII European Avant-Gardes 1945-1957 Study, 2015

Maleri av Loren Munk

post-wwii-european-avant-gardes-1945-195

Tablå og scene

Teateretscenen som arena for interaksjon mellom subjekter, rekvesitter og forestilte omgivelser. Tablået er en kjent, tradisjonell maleriform, som gjennom koder og symboler kan fortelle oss mye om verden og samfunnets drama.

Spørsmål vi kan stille:

Hvordan kan omgivelsene ta del i, og gi karakter til dramaet som utspiller seg mellom ting og vesnene som befolker scenen foran oss?

Eksempel: 

Why Are The Roses So Pale?, 2015

Maleri og installasjon av Robin Mason

mason.jpg

Symbolikk og magisk realisme

Visuelle tegn og symboler, og kroppslige ritualer har vært brukt som verktøy i menneskers søken etter kontroll over verden, helt siden steinalderen. I dag er de mektigste symbolene ikke bare religiøse kors og heksagram, men også logoer som gule buer på skiltene til hamburgerrestauranter, og røde, sløyfende bokstaver på brusflaskeetiketter. 

I mer okkulte kretser jobbes det mye med symboler i den tro at de har iboende kraft til å styre utfall og skape en resonans i den fysiske verden. Magisk tematikk har både vært motiv i figurativ kunst, men også blitt utført som ritualer på selve bildeflaten i verk som beveger seg fra å være kunst, og over i en egen bildekategori av okkulte sigiliseringsverktøy.

Spørsmål vi kan stille:

Hva har runer, ritualer, totempåler, sigiler, og logoer til felles? Kan visuelle bilder, eller performativ kunst, ha en innvirkning på verden, eller på kunstneren selv, og lades med symbolsk kraft som påvirker endring, eller styrker ens tilstand? Kan maleri fungere som talismaner for vår egen, personlige utvikling?

Eksempel: 

Ascension of the Ego from Ecstasy to Ecstasy, 1913

Tegning av Austin Osman Spare

04aosdraw.jpg

Penslenes vandring

Ekspressivt maleri sammenslås ofte med vår kroppslige intuisjon. Lengden av en strek, variasjon i retning og tempo, og kontrasten mellom det sensitive og voldsomme kommer til uttrykk gjennom abstrakt penselføring.

Spørsmål vi kan stille:

Hva av personlighet, karakter og stemningsleie kan kunstneren uttrykke, gjennom merkene som etterlates, og hva kan et abstrakt maleri fortelle oss om fenomener, tema eller følelser?

Eksempel: 

Fra utstillingen Begynnelser, 2020

Maleri av Solrunn Rones

rones.jpg
bottom of page